Overordnet kan man foretage en sondring mellem generationsskifte begrundet i henholdsvis privatsfærens forhold og erhvervsbetinget generationsskifte. Uanset om der er tale om overdragelse af virksomheder drevet i personligt regi eller i selskabsform, er nøgleordet i forbindelse med generationsskifte (
https://www.revision-plus.dk/om-generationsskifte/ ) og omstrukturering i forbindelse hermed, ønsket om at adskille overdragelsestidspunktet fra beskatningstidspunktet. Generationsskiftet kan foretages med succession, således at den ved successionen opnåede skatteudskydelse kan komme virksomhedens forretningsmæssige grundlag til gavn, typisk fordi virksomheden opnår en likviditetsmæssig fordel. Den likviditetsmæssige fordel opnås ved, at den likviditet, der som følge af skatteudskydelsen forbliver i virksomheden, er med til at forbedre virksomhedens kapitalgrundlag, medførende et bedre forretningsmæssigt grundlag.

Et andet væsentligt formål, der ofte skal tilgodeses, er hensynet til køberens økonomi. Kan der tilrettelægges en model, hvor der ikke udløses skat i forbindelse med afståelse af ejerandele i virksomheden, samtidig med at det er muligt at slanke balancen i virksomheden, minimeres køberens kapitalbehov og gør dermed virksomheden mere omsættelig. Dette er en fordel i en situation, hvor alternativet ville være, at virksomheden måske ikke kunne afstås, eftersom det ikke ville være muligt for køberen at opnå finansiering til erhvervelsen af virksomheden, inklusiv den til virksomheden knyttede skattebyrde.

Dels skal enhver transaktion i et generationsskifte ske til handelsværdier, altså i overensstemmelse med den værdi, 3- mand må forventes at ville betale for virksomheden eller aktierne. Særligt ved overdragelser mellem interesseforbundne parter skal man sikre sig, at overdragelsen sker til de korrekte tilnærmelsesværdier for handelsværdien, det vil sige i overensstemmelse med de værdiansættelsesprincipper, der foreligger på området.

Står du med tanker omkring et generationsskifte, kan du eventuelt tage kontakt til revisionsfirmaet RéVision+ i Aarhus, for at hører nærmere om de forskellige løsninger og muligheder. Hos RéVision+ kan vi rådgive og hjælpe jer igennem et påtænkt generationsskifte og hjælpe jer med den lavest mulige beskatning samt alt det praktiske. Vi vil gennem vores rådgivning sikre os, at generationsskiftet sker skattemæssigt optimalt inden for de givne rammer.

http://detsker.herningnyt.dk/perl/sted/type-herningnyt/nr-2196001


0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder